Besiktning

Husbesiktning & överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

– Husbesiktning i Stockholm & Uppsala

I en Husbesikting går en besiktningsman igenom den dokumentation som presenteras i förhand. Därefter kommer denne till ert hus och påbörjar en okulär besiktning av huvudbyggnaden där han kontrollerar alla utrymmen som är tillgängliga.

Det vill säga – besiktningsmannen kontrollerar luckor, öppningar och andra utrymmen som går att exempelvis krypa in genom. Då detta är gjort så kommer besiktningsmannen i fråga att beskriva sina upptäckter för dig, förklara eventuella fel och vad som krävs för att åtgärda dessa. Dessa kommer att sammanfattas i ett utlåtande till dig i efterhand

Så arbetar många i branschen idag och vi anser att denna metod har klara och uppenbara brister. Om vi nedan visar hur vår modell Statusbesiktning Plus ser ut så kommer du att kunna förstå vad vi menar och varför en överlåtelsebesiktning utförd av oss ger dig större trygghet.

Vi utför husbesiktningar och överlåtelsebesiktningar i hela Stockholm med omnejd.

 

Statusbesiktning Plus – allt i ett paket

Steg 1. Innan besiktningen: En besiktningsman kommer till ert hus och går tillsammans med er igenom all relevant dokumentation av fastigheten. Denne besiktningsman har minst 20 års praktisk erfarenhet av byggbranschen.

Vid den gemensamma genomgången av dokumentationen kommer tyngdpunkt att läggas på den senaste tio åren; har det genomförts ett entreprenadarbete under denna period så kontrollerar vi att det finns relevant dokumentation gällande detta, samt att det fortfarande kvarstår garanti.

Har exempelvis ett badrum renoverats ska det finnas tydligt presenterad dokumentation gällande detta arbete.

Steg 2. Besiktning insida

Okulär fastighetsbesiktning av huvudbyggnaden påbörjas. Besiktningsmannen noterar allt som upptäcks rörande fel/brister samt eventuella risker med konstruktionen i fastigheten.

Alla ytor som går att besiktiga, besiktigas – luckor, öppningar och liknande – samt de som i övrigt är krypbara.

Steg 3. Besiktning utsida

Utsidan av fastigheten besiktigas med början gällande mark i anslutning till fastighet, sockel, fasad och takfot. Kallvindar och krypgrundar besiktigas. Sedan avslutas besiktning med tak. Besiktningsmannen noterar löpande fel/brister för att kunna föra in detta i utlåtande

Efter besiktningen

Vi går gemensamt igenom besiktningen med tyngdpunkt på eventuella fel och brister på fastigheten i muntligt. Att både säljare och köpare av huset är närvarande tror vi är mycket viktigt då vi här har möjlighet att svara på frågor gällande fastigheten.

I protokoll/utlåtande ger vi även våra kunder en riskanalys gällande noterande anmärkningar samt förslag till underhållsplan. Denna underhållsplan kan sedan användas för att prioritera och planera underhåll på ett optimalt och mer kostnadseffektivt sätt.

Om fuktmätning beställts översänds protokoll gällande fuktindikation luft, samt fuktkvotsvärden i material. Vi ger även riskbedömning gällande dessa uppmätta värden.

Besiktningsutlåtandet skickas därefter via mejl. På detta sätt ges ni tillfälle att noggrant läsa igenom utlåtandet och kontakta besiktningsförrättaren med era eventuella frågor. Först därefter kommer slutgiltigt protokoll och utlåtande översändas. Detta innebär att vi inte behåller rättigheterna till ert utlåtande; något som annars är vanligt i branschen. Utlåtandet är juridiskt bindande endast till som kund.

Så ser vår modell av en överlåtelsebesiktning ut och vi vågar påstå att du aldrig kommer att få en så uttömmande besiktning någon annanstans.

Ditt husköp och livs största affär ska vara så säkert och tryggt som möjligt – kontakta Besiktningsexperten redan idag.

Klicka på knappen nedan eller mejla oss på info@besex.se för en kostnadsfri offert

KONTAKT