Allmänna villkor

Syfte

Besiktningens syfte är att ge ägare en bild av byggnadens skick, dess status. Besiktningen omfattar endast byggnaden. I besiktningen ingår ej fördjupad besiktning av vvs, va eller el.

Vad besiktningsmannen gör

Besiktningen innehåller olika moment och resultatet av varje moment noteras i besiktningsutlåtandet. Besiktningsmannen utför okulär kontroll av de delar som innefattas i överenskommelse. Besiktningsuppdraget är slutfört när besiktningsutlåtandet skickats till uppdragsgivaren

Upplysningar

Om ägare är med vid besiktningen så går besiktningsmannen igenom dokumentation som finns och  ställer frågor gällande fastigheten. Sedan går besiktningsmannen igenom vad som skall göras under besiktningen. Besiktningsmannen kontrollerar ej riktigheten i dokumentation som presenteras.

Besiktning

Besiktningen är en förrättning där besiktningsmannen är den bestämmande och är den som genomför besiktningen. Det är ytterst besiktningsmannen som fattar beslut ifråga om fel etc. Besiktningsmannen skall oavsett vem som utsett och betalat honom noggrant iaktta parternas rätt. Besiktningsmannen besiktigar tillgängliga utrymmen som kan nås genom anvisade dörrar, inspektionsluckor och liknande. Utvändiga ytor som fasader och tak besiktigas också om besiktningsmannen kan komma i direkt kontakt med ytan på ett säkert och enkelt sätt.  Besiktningen är huvudsakligen okulär. Med okulär besiktning menas det man kan se utan ingrepp i byggnaden.

I besiktningsutlåtandet gör besiktningsmannen noteringar om det som framkommit vid besiktningen. Iakttagelser graderas efter hur allvarliga bristerna eller skadorna är och om det finns särskilda risker. Om besiktningsmannen inte upptäcker något som avviker från vad som förväntas av en viss byggnadsdel noteras även detta. Besiktning som utförts fråntar ej beställare från undersökningsplikt utan skall anses som en del av denna.

Vem har rätt till besiktningsprotokollet ?

Rätt till besiktningsprotokoll har uppdragsgivare. Besiktningsprotokoll fråntar ej annan part gällande undersökningsplikt. Protokoll/utlåtande förvaras i undertecknat original hos företaget och kan vid rättstvist begäras ut av juridiskt ombud.

 

Besiktning omfattar ej

Ingrepp, mätningar, provtryckningar och liknande som. Radonmätning, kontroll av förekomst av asbest, kontroll av vattenkvalitet eller kvantitet, kontroll av system för el värme vatten eller ventilation och avlopp, samt kontroll av maskinell utrustning, eldstäder, rökgångar, murstock, oljepanna, simbassänger, altaner, andra markanläggningar samt marken. Anmärkning på bagatellartade förhållanden. Noteringar om estetiska eller arkitekturiska förhållanden som ej påverkar byggnadens funktion eller nyttjandet av byggnaden. Undanflyttning av lösöre, såsom exempelvis mattor, sängar, soffor eller bokhyllor

Uppdragsgivare ansvarar för

Att uppgifter om tidigare skador eller misstanke om fukt, röta, mögel, skadeinsekter eller vattenskador presenteras vid besiktningstillfälle. Ansvar gäller även för upplysningar gällande andra omständigheter som kan ha betydelse för besiktning. Att upplysa om vart dörrar och inspektionsluckor är belägna. Att besiktningsman bereds tillträde för undersökning av alla utrymmen i byggnaden på ett säkert sätt. eventuella skador på objekt som förorsakas av besiktningsman är beställares ansvar.

Betalningsansvarig

Beställare är alltid ytterst betalningsansvarig. Detta gäller även eventuella extrakostnader/räntor i samband med försenad betalning

Ansvar och reklamationer

För att protokoll skall få användas i annat syfte eller av annan person än vad som framgår under rubriker Syfte och Vem har rätt till besiktningsprotokollet, så måste detta godkännas skriftligen av Besiktningsexperten i Stockholm AB. I annat fall tas inget ansvar för innehåll i protokoll. Om uppdragsgivare eller annan person som har rätt till besiktningsprotokoll menar att annan information framkommit muntligen än vad som framgår av protokoll, ska denne vid mottagande av protokoll omedelbart begära skriftlig komplettering. Protokoll/utlåtande underskrivet av besiktningsförrättare sparas av företaget och kan vid tvist begäras ut av juridiskt ombud.

Då besiktning har inbokat är ångerrätten begränsad. Vi avbokning 10 dagar från bokat besiktningstillfälle debiteras 50 % av kostnad. Vi avbokning 2 dagar eller mer före bokat besiktningstillfälle debiteras 100 % av priset, dvs. ingen ångerrätt, detsamma gäller efter att besiktningen har påbörjats eller genomförts.

Vid missnöje med utförande av uppdraget eller anmärkning i övrigt skall skriftlig reklamation göras snarast möjligt efter att fel upptäckts eller borde upptäckts. Reklamation skall i alla händelser göras senast 3 månader efter besiktningstillfälle. Vid försummelse av reklamationsfrist får ej fel göras gällande. Besiktningsexpertens ansvar är under alla förhållanden begränsat till 12 prisbasbelopp per skadetillfälle. Besiktningsexperten friskriver sig för samtliga skador och krav understigande 50% av prisbasbeloppet.

I det fall beställare underlåter att betala inom utsatt tid utan skäl som lyfts ovan har beställare brutit kontakt/bokning och har förbrukat möjlighet att reklamera tjänst.

Klicka på knappen nedan eller mejla oss på info@besex.se för en kostnadsfri offert

KONTAKT